OBOWIĄZEK INFORMACYJNY PODCZAS REKRUTACJI

Obowiązek informacyjny podczas rekrutacji – o czym powiadomić kandydata do pracy, jaką formę winna mieć informacja, współpraca z agencjami pośredniczącymi, konsekwencje niedopełnienia obowiązku informacyjnego i nadchodzące zmiany w przepisach – zapraszamy do lektury.

Obowiązek informacyjny podczas rekrutacji – o czym należy poinformować kandydata ?

obowiązek informacyjny podczas rekrutacji

Przetwarzając dane osobowe kandydatów w procesie rekrutacji pracodawca staje się administratorem danych osobowych.

Art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych nakłada na administratora danych osobowych obowiązek przekazania kandydatowi do pracy informacji o:

  1. adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku;
  2. celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych;
  3. prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
  4. dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje,
    o jego podstawie prawnej.

O ile z treści dobrze sformułowanego ogłoszenia można uzyskać wiedzę dotyczącą punktów 1 i 2 , tak trudniej o znalezienie w ogłoszeniach informacji dotyczących prawa dostępu do treści swoich danych, czy też dobrowolności lub obowiązku ich podania.

Dopełnienie obowiązku informacyjnego wobec kandydatów

Ustawa o ochronie danych osobowych nie określa w jaki sposób należy podać informacje zawarte w art. 24 ust. 1. Zatem teoretycznie informacje można przekazać ustnie.

  Ze względów dowodowych zalecamy jednak formę pisemną.

Najprostszym sposobem na to, aby spełnić obowiązek informacyjny podczas rekrutacji jest umieszczenie odpowiedniej klauzuli w treści ogłoszenia, czy formularza rekrutacyjnego.

Poniżej proponowana treść komunikatu:

W związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zm.)  informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych jest (pełna nazwa firmy) z siedzibą w (adres siedziby). Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

Dopełnienie obowiązku informacyjnego powinno nastąpić jeszcze przed zebraniem danych , a nie później niż w momencie ich zbierania.

 

Może Ci się również spodoba