GIODO, a proces realizacji zamówień publicznych

GIODO  2016 odpowiedź na pismo Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

W opinii GIODO z  23.09.2016 DOLiS-035-2163/16 przekazywanie danych osobowych pracowników przez wykonawcę kontraktu do zamawiającego na potrzeby weryfikacji oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego narusza ich prawo do ochrony danych osobowych.

W odpowiedzi GIODO na pismo Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych mogliśmy przeczytać:

W opisywanym przypadku jako podstawy przetwarzania (udostępniania) danych nie można uznać zgody osoby, której dane dotyczą, byłaby to bowiem zgoda wyrażona dla realizacji celu innego podmiotu. Zgodnie z zaproponowanym rozwiązaniem, pracodawca miałby występować wyłącznie jako pośrednik w pozyskiwaniu zgód od swoich pracowników, a taka konstrukcja nie znajduje uzasadnienia w świetle zasad przetwarzania danych osobowych.

Ponadto, aby zgoda mogła być uznana za podstawę prawną musi być wyrażona w sposób dobrowolny. Jednak w relacji zachodzącej między pracodawcą a pracownikiem trudno jest mówić o takiej dobrowolności, gdyż brak jest tu równowagi podmiotowej(…)

W omawianej kwestii 28 kwietnia br. zostało wypracowane wspólne stanowisko GIODO i Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

We wspólnym Komunikacie Urząd Zamówień Publicznych oraz GIODO  przyjmują, że zamawiający może pozyskiwać takie dane osobowe pracowników, jak:

  • imię i nazwisko,
  • data zawarcia umowy,
  • rodzaj umowy o pracę
  • wymiar etatu.

Wypracowane rozwiązanie ma zapewnić  skuteczną weryfikację obowiązku nałożonego przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 29 ust. 3a  dot. wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia, oraz art. 36 ust. 2 pkt 8a  dot. sposobu dokumentowania zatrudnienia osób), uwzględniając jednocześnie zasady wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych dostępna jest przykładowa specyfikacja zawierająca wymogi w zakresie art. 29 ust. 3a i art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp.

Może Ci się również spodoba