Ochrona danych osobowych


Kurs Inspektorów Ochrony Danych (dawniej ABI)

Poziom: Podstawowy

Cel szkolenia

Celem 16 godzinnego kursu jest praktyczne przygotowanie do samodzielnego wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych (IOD/DPO), a także zapoznanie z przepisami określonymi w nowym Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO).

Adresaci

Kurs IOD/DPO skierowany jest do obecnych jak i przyszłych Inspektorów Ochrony Danych, a także osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji, osób upoważnionych do przetwarzania danych, jak również Administratorów Danych Osobowych.

Metodyka

 • Wykład
 • Prezentacja multimedialna
 • Dyskusja

Zakładane efekty kursu

 • Zapoznanie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 • Uzyskanie wiedzy, jak dostosować organizację do nowych przepisów
 • Uzyskanie wiedzy, jak realizować zadania przypisane IOD/DPO.
 • Umiejętność opracowania i wdrożenia wewn. polityk bezpieczeństwa.
 • Umiejętność szacowania ryzyka.
 • Umiejętność rozwiązywania typowych problemów związanych z danymi osobowymi.

Wymagania

Brak.

Pozostałe informacje

 • Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, obiad, certyfikat.
 • Każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
 • Uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów szkoleniowych oraz szablonów dokumentacji w wersji elektronicznej.
 • Po szkoleniu zapewniamy bezpłatne, 30 dniowe konsultacje poszkoleniowe.
 • Każdy kolejny uczestnik zgłoszony na szkolenie z tego samego podmiotu otrzyma 5% rabat.

Najbliższe terminy


28-29 maja 2019 r.Termin:
Wrocław, ul. Kwiska 1/3Miejsce:
1099 zł nettoCena:
do 23 maja 2019 r. Termin rejestracji:
6-7 czerwca 2019 r.Termin:
Łódź, al. Piłsudskiego 10/14Miejsce:
1099 zł nettoCena:
do 31 maja 2019 r. Termin rejestracji:
11-12 czerwca 2019 r.Termin:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79AMiejsce:
1099 zł nettoCena:
do 5 czerwca 2019 r. Termin rejestracji:
13-14 czerwca 2019 r.Termin:
Kraków, ul. Bobrzyńskiego 33Miejsce:
1099 zł nettoCena:
do 11 czerwca 2019 r. Termin rejestracji:
13-14 czerwca 2019 r.Termin:
Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45Miejsce:
1099 zł nettoCena:
do 7 czerwca 2019 r. Termin rejestracji:
25-26 czerwca 2019 r.Termin:
Katowice, ul. Szybowcowa 1AMiejsce:
1099 zł nettoCena:
do 21 czerwca 2019 r. Termin rejestracji:
25-26 lipca 2019 r.Termin:
Katowice, ul. Szybowcowa 1AMiejsce:
1099 zł nettoCena:
do 22 lipca 2019 r. Termin rejestracji:
29-30 sierpnia 2019 r.Termin:
Katowice, ul. Szybowcowa 1AMiejsce:
1099 zł nettoCena:
do 26 sierpnia 2019 r. Termin rejestracji:
13-14 czerwca 2019 r.Termin:
Kraków, ul. Bobrzyńskiego 33Miejsce:
1099 zł nettoCena:
do 11 czerwca 2019 r.Termin rejestracji:
11-12 lipca 2019 r.Termin:
Kraków, ul. Bobrzyńskiego 33Miejsce:
1099 zł nettoCena:
do 8 lipca 2019 r.Termin rejestracji:
12-13 sierpnia 2019 r.Termin:
Kraków, ul. Bobrzyńskiego 33Miejsce:
1099 zł nettoCena:
do 8 sierpnia 2019 r.Termin rejestracji:
6-7 czerwca 2019 r.Termin:
Łódź, al. Piłsudskiego 10/14Miejsce:
1099 zł nettoCena:
do 31 maja 2019 r.Termin rejestracji:
4-5 lipca 2019 r.Termin:
Łódź, al. Piłsudskiego 10/14Miejsce:
1099 zł nettoCena:
do 27 czerwca 2019 r.Termin rejestracji:
11-12 czerwca 2019 r.Termin:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79AMiejsce:
1099 zł nettoCena:
do 5 czerwca 2019 r.Termin rejestracji:
9-10 lipca 2019 r.Termin:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79AMiejsce:
1099 zł nettoCena:
do 3 lipca 2019 r.Termin rejestracji:
17-18 czerwca 2019 r.Termin:
Warszawa, Al. Jerozolimskie 81Miejsce:
1099 zł nettoCena:
do 11 czerwca 2019 r.Termin rejestracji:
15-16 lipca 2019 r.Termin:
Warszawa, Al. Jerozolimskie 81Miejsce:
1099 zł nettoCena:
do 9 lipca 2019 r.Termin rejestracji:
22-23 sierpnia 2019 r.Termin:
Warszawa, Al. Jerozolimskie 81Miejsce:
1099 zł nettoCena:
do 14 sierpnia 2019 r.Termin rejestracji:
28-29 maja 2019 r.Termin:
Wrocław, ul. Kwiska 1/3Miejsce:
1099 zł nettoCena:
do 23 maja 2019 r.Termin rejestracji:
27-28 czerwca 2019 r.Termin:
Wrocław, ul. Kwiska 1/3Miejsce:
1099 zł nettoCena:
do 21 czerwca 2019 r.Termin rejestracji:
30-31 lipca 2019 r.Termin:
Wrocław, ul. Kwiska 1/3Miejsce:
1099 zł nettoCena:
do 24 lipca 2019 r.Termin rejestracji:
13-14 czerwca 2019 r.Termin:
Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45Miejsce:
1099 zł nettoCena:
do 7 czerwca 2019 r.Termin rejestracji:
18-19 lipca 2019 r.Termin:
Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45Miejsce:
1099 zł nettoCena:
do 11 lipca 2019 r.Termin rejestracji:
20-21 sierpnia 2019 r.Termin:
Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45Miejsce:
1099 zł nettoCena:
do 13 sierpnia 2019 r.Termin rejestracji:

Ramowy program szkolenia: Kurs Inspektorów Ochrony Danych (dawniej ABI)

I DZIEŃ

9:00

Powitanie uczestników szkolenia.

9:15

Blok I:
Co to jest RODO ?

1.   Reforma ram prawnych ochrony danych osobowych w UE
2.   RODO - Kluczowe zmiany
3.   Terytorialny zakres stosowania RODO

Blok II:
Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych

1.   Dane osobowe
      a) Co jest, a co nie daną osobową ?
      b) Dane wrażliwe/szczególna kategoria danych.
2.   Przetwarzanie danych
3.   Profilowanie danych
4.   Pseudonimizacja i anonimizacja danych
5.   Zbiór danych
      a) Jak wyodrębnić zbiór danych osobowych ?
      b) Omówienie przykładowych zbiorów danych osobowych.
6.   Administrator danych i współadministratorzy
7.   Odbiorca danych
8.   Inspektor ochrony danych (DPO/IOD)

Blok III:
Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

1.   Ogólne zasady
      a) Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość
      b) Ograniczenie celu
      c) Minimalizacja danych
      d) Prawidłowość
      e) Ograniczenie przechowywania
      f) Poufność i integralność danych
      g) Rozliczalność
2.   Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
3.   Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Blok IV:
Realizacja obowiązku informacyjnego

1.   O czym informować ?
2.   Wyjątki

Blok V:
Uprawnienia osób, których dane dotyczą

1.   Prawo do przejrzystości danych
2.   Prawo dostępu do danych
3.   Prawo do sprostowania i usunięcia danych
4.   Prawo do ograniczenia przetwarzania
5.   Prawo do przenoszenia danych
6.   Prawo do sprzeciwu
7.   Prawa związane z profilowaniem danych

12:45

Przerwa obiadowa

13:30

Blok VI:
Obowiązki Administratora Danych

1.   Stosowanie mechanizmów ochrony danych - privacy by design, privacy         by default
2.   Rejestrowanie czynności przetwarzania danych
3.   Zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego
4.   Zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach
5.   Zabezpieczenie danych osobowych
      a) stosowanie wewnętrznych polityk
      b) wdrożenie technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych
      c) zapewnienie poufności, integralności, dostępności i odporności                   systemów i usług
      d) zapewnienie ciągłości działania
      e) testowanie, mierzenie i ocena skuteczności ochrony danych
6.   Ocena skutków dla ochrony danych
7.   Szacowanie ryzyka

Blok VII:
Przetwarzanie danych w imieniu administratora danych

1.   Warunki powierzenia danych osobowych
2.   Obowiązki podmiotu przetwarzającego dane
3.   Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane
4.   Rejestrowanie wszystkich kategorii czynności przetwarzania

Blok VIII:
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów

1.   Administracyjne kary pieniężne
2.   Odpowiedzialność cywilna
3.   Odpowiedzialność karna

Blok IX:
Nowa ustawa o ochronie danych osobowych - wybrane zagadnienia

1.   Inspektor Ochrony Danych
2.   Nowy organ nadzorczy
3.   Akredytacja i certyfikacja

15:45

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia. Dyskusja.II DZIEŃ

9:00

Powtórka materiału z poprzedniego dnia szkolenia.

9:15

Blok X: Inspektor ochrony danych (DPO/IOD) w świetle Rozporządzenia

1.   Czy inspektor ochrony danych to ABI ?
2.   Status inspektora ochrony danych
      a) organizacyjna autonomiczność
      b) tajemnica zawodowa
3.   Kto może zostać DPO/IOD ?
4.   Kiedy należy wyznaczyć inspektora ochrony danych ?
5.   DPO/IOD w grupie kapitałowej
6.   Zadania inspektora
      a) informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów prawa
      b) nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa
      c) szkolenia
      d) audyty
      e) współpraca z organem nadzorczym
      f) pełnie funkcji punktu kontaktowego
      g) konsultacje w zakresie oceny skutków dla ochrony danych
7.   Odpowiedzialność inspektora ochrony danych

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Blok XI: Bezpieczeństwo danych osobowych

1.   Bezpieczeństwo danych osobowych a bezpieczeństwo informacji
2.   Zagrożenia związane z bezpieczeństwem danych osobowych
      a) Co to jest zagrożenie ?
      b) Rodzaje zagrożeń i sposoby przeciwdziałania
      c) Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem danych
          osobowych
3.   Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
4.   Bezpieczeństwo osobowe
5.   Bezpieczeństwo teleinformatyczne
6.   Wewnętrzne polityki bezpieczeństwa
      a) Wskazówki dot. przygotowania i wdrożenia wewnętrznych polityk
      b) Omówienie przykładowych polityk:
          - Polityka stosowania urządzeń mobilnych
          - Polityka czystego biurka i czystego ekranu
          - Polityka zarządzania nośnikami wymiennymi
          - Polityka kontroli dostępu do danych osobowych
          - Polityka stosowania zabezpieczeń kryptograficznych
          - Polityka przesyłania danych osobowych
      c) Pozostała dokumentacja z zakresu ochrony danych
          - Upoważnienia
          - Ewidencje
          - Oświadczenia
7.   Aspekty bezpieczeństwa danych osobowych w ciągłości działania

12:45

Przerwa obiadowa

13:30

Blok XII: Szacowanie ryzyka

1.   Jak szacować ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych
2.   Identyfikacja ryzyka
3.   Analiza ryzyka
4.   Ocena ryzyka
5.   Postępowanie z ryzykiem szczątkowym

15:45

Podsumowanie szkolenia. Wydanie certyfikatów.

Prowadzący szkolenie

Robert Zgarda - Inspektor Ochrony Danych, audytor wiodący ISO/IEC 27001, szkoleniowiec, specjalista w zakresie przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, informatyk. Absolwent Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie - "Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych w administracji i biznesie". Wyróżnia go nie tylko doświadczenie zawodowe, ale także metodyczne przygotowanie do prowadzenia szkoleń. Praktyk, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie tworzenia i wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w podmiotach publicznych i prywatnych. Jego zaletą jest multidyscyplinarność, zdobyta podczas kilkuset godzin konsultacji i szkoleń prowadzonych dla przedstawicieli różnych firm i instytucji.

Jacek Siwek - Inspektor Ochrony Danych, doświadczony trener z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa systemów informatycznych, certyfikowany administrator systemów Red Hat Linux (RHCSA), specjalista w dziedzinie zarządzania projektami informatycznymi (certyfikat PRINCE2 Practitioner) oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w dziedzinach: ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo informacji, administracja oraz wdrażanie systemów informatycznych.

Paweł Czapnik - audytor wewnętrzny, wieloletni Administrator Bezpieczeństwa Informacji, obecnie Inspektor Ochrony Danych. Szkoleniowiec/wykładowca, audytor wewnętrzny SZBI zgodnego z PN-ISO/IEC 27001. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych oraz audytowania w/w obszarów. Tematyką bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych zajmuje się od 2008 r. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych. Realizuje audyty z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz KRI. Współpracuje w tym zakresie między innymi z przedsiębiorstwami, j.s.t. i fundacjami realizującymi projekty dofinansowane z UE. W wolnych chwilach publikuje teksty branżowe z zakresu wpływu RODO na różne dziedziny życia.

Radosław Konopka - certyfikowany trener oraz audytor normy ISO 27001, specjalista w zakresie bezpieczeństwie informacji oraz incydentów w ochronie danych. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych. Praktyk z wieloletnim stażem w sektorze publicznym wcześniej jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji, teraz jako Inspektor Ochrony Danych. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie na kierunku „Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji”.

Zapewniamy

 • komfort zajęć – dogodna lokalizacja sal szkoleniowych, catering
 • optymalne warunki do nauki – małe grupy, jasne, wyposażone w sprzęt multimedialny sale szkoleniowe
 • Certyfikat Ukończenia Szkolenia - potwierdzający zdobyte kwalifikacje i umiejętności
 • niezbędne materiały szkoleniowe
 • wzory dokumentacji przetwarzania danych osobowych
 • dostęp do opieki poszkoleniowej

Z naszych usług skorzystali m.in.:

 • NZOZ GRO-MEDICUS SP. z o.o.
 • Grupa Pracuj sp. z o.o.
 • Farby Kabe Polska Sp. z o.o.
 • Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
 • NYSAGAZ Sp. z o.o.
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy
 • Miasto Gorzów Wlkp. - Urząd Miasta
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.
 • Armatoora S.A.
 • Szpital Wojewódzki w Sieradzu
 • Ministerstwo Rozwoju
 • Gmina Grodzisk Mazowiecki
 • Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A.
 • DAGMA Sp. z o.o.
 • JSW Szkolenie i Górnictwo sp. z o.o.
 • JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.
 • Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.
 • Agencja Mienia Wojskowego
 • Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy
 • Fabryka Elementów Złącznych S.A.
 • Izba Skarbowa w Krakowie
 • Muzeum Miasta Łodzi
 • Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie
 • Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy
 • Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
 • Walcownia Metali "DZIEDZICE" S.A.
 • Wodociągi Miejskie w Radomiu Spółka z o.o.