Ochrona danych osobowych

+48 503 838 386Kontakt telefoniczny:

Zobacz także


Procedura postępowania w przypadku pojawienia się nieprzewidzianych trudności

 • Nieobecność osoby prowadzącej szkolenie:
  • W przypadku, gdy trener wyznaczony do realizacji szkolenia nie może wykonać usługi w wyznaczonym terminie zgłasza ten fakt do biura firmy lub koordynatora organizacyjnego.
  • Biuro firmy lub odpowiednio koordynator organizacyjny podejmują próbę znalezienia zastępstwa za prowadzącego.
  • Koordynator organizacyjny lub upoważniony pracownik kontaktuje się telefonicznie z uczestnikami szkolenia lub klientem i proponuje zmianę trenera (uczestnikowi szkolenia lub klientowi przedstawiana jest notka trenerska nowego trenera).
  • Jeżeli nie uda się znaleźć zastępstwa wówczas koordynator organizacyjny lub upoważniony pracownik kontaktuje się telefonicznie z uczestnikami szkolenia lub klientem i ustala nowy termin szkolenia z pierwotnie wyznaczonym trenerem.
 • Niedostępność miejsca realizacji szkolenia:
  • W przypadku braku dostępności sali szkoleniowej na skutek wystąpienia zdarzenia losowego trener, który znajduje się na miejscu informuje o tym fakcie biuro firmy lub koordynatora organizacyjnego szkolenia,
  • Biuro firmy lub odpowiednio koordynator organizacyjny podejmują próbę znalezienia sali rezerwowej, w której mogłoby zostać zrealizowane szkolenie i kontaktują się telefonicznie z uczestnikami szkolenia lub klientem celem poinformowania o zmianie miejsca realizacji szkolenia.
  • W sytuacji, gdy sala rezerwowa nie zostanie znaleziona szkolenie jest odwoływane. Koordynator organizacyjny lub upoważniony pracownik kontaktuje się telefonicznie z uczestnikami szkolenia lub klientem i ustala nowy termin szkolenia.
 • Konflikt pomiędzy dwoma uczestnikami doprowadził do otwartego sporu i opuszczenia sali szkoleniowej przez cześć uczestników:
  • Prowadzący szkolenie sporządza pisemny raport z opisem zdarzenia ( dokładne przyczyny sporu i osoby biorące w nim udział ), który zostanie przedstawiony koordynatorowi organizacyjnemu,
  • Jeśli grupa uczestników w opisanym w/w raporcie straci znaczącą cześć zajęć, może poprzez pisemną prośbę̨ domagać się dokończenia zajęć w innym terminie, jeśli powód ich przerwania będzie podstawny i uzasadniony,
  • Koordynator organizacyjny ustala termin i miejsce przerwanych zajęć programowych po wcześniejszym uzgodnieniu z grupą i wykładowcą.
 • Szkolenie odbywało się̨ w warunkach, które były rażąco niezgodne z wcześniejszymi ustaleniami:
  • W przypadku, gdy Zleceniobiorca wynajmujący salę dla Proxymo Sp. z o.o. zmieni uprzednio zaakceptowaną przez koordynatora organizacyjnego sale szkoleniową:
   • zostanie wezwany do natychmiastowej zmiany sali szkoleniowej,
   • w przypadku nie wywiązania się, konsekwencją będzie zerwanie zawartej umowy i niewypłacenie należności finansowych,
 • Nieszczęśliwe wypadki lub nagłe pogorszenie stanu zdrowia uczestnika:
  • W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, trener natychmiast wzywa pogotowie oraz informuje o zaistniałej sytuacji koordynatora organizacyjnego, a w przypadku jego nieobecności innego pracownika Proxymo Sp. z o.o. zaangażowanego w realizację szkolenia.
  • Udostepnienie apteczki zawierającej podstawowe lekarstwa i materiały opatrunkowe.
 • Nieobecność znacznej części grupy utrudniająca lub uniemożliwiająca realizację zaplanowanego programu:
  • W przypadku szkoleń otwartych uczestnikom, którzy dotarli na szkolenie proponuje się przełożenie terminu szkolenia lub zmianę formy szkolenia (np. na doradztwo), o ile nie będzie to miało wpływu na możliwość osiągniecia założonych celów.
 • Udział w szkoleniu osób nietrzeźwych lub uniemożliwiających pracę z innych powodów:
  • W przypadku pojawienia się na szkoleniu osoby nietrzeźwej lub uniemożliwiającej pracę z innych powodów, trener:
   • prosi uczestnika o opuszczenie sali szkoleniowej,
   • informuje zamawiającego o zaistniałej sytuacji – w przypadku szkoleń zamkniętych.