Ochrona danych osobowych

+48 503 838 386Kontakt telefoniczny:

Zobacz także


Procedura realizacji usług szkoleniowych

I.     Organizacja usług szkoleniowych
 • Firma Proxymo Sp. z o.o. organizuje szkolenia otwarte oraz szkolenia zamknięte realizowane na zlecenie zamawiającego, w tym szkolenia w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
 • Schemat realizacji szkoleń otwartych prowadzonych przez firmę Proxymo Sp. z o.o.:
  • identyfikacja potrzeb szkoleniowych,
  • przygotowanie i sprecyzowanie oferty szkolenia,
  • określenie celów szkolenia,
  • wybór kadry szkoleniowej w tym trenera zgodnie z wymogami Proxymo Sp. z o.o.,
  • rekrutacja,
  • potwierdzenie miejsca szkolenia oraz jego przygotowanie merytoryczne,
  • przeprowadzanie szkolenia,
  • podsumowanie i ewaluacja,
  • rozliczenie.
 • W przypadku szkoleń otwartych po zakończonym procesie rekrutacji pracownik firmy przed rozpoczęciem realizacji szkolenia kontaktuje się z uczestnikami szkolenia telefoniczne bądź drogą mailową w celu przekazania informacji na temat terminów oraz ewentualnych dalszych etapów uczestnictwa w szkoleniu.
 • Schemat realizacji szkoleń zamkniętych prowadzonych przez firmę Proxymo Sp. z o.o.:
  • badanie potrzeb szkoleniowych w postaci zamówienia zleceniodawcy,
  • określenie celów szkolenia,
  • rekrutacja,
  • wybór kadry szkoleniowej,
  • wybór miejsca szkolenia oraz jego przygotowanie merytoryczne,
  • przeprowadzanie szkolenia,
  • podsumowanie i ewaluacja,
  • rozliczenie.
 • W przypadku realizacji szkoleń współfinansowanych ze środków zewnętrznych analiza potrzeb, charakterystyka grupy docelowej oraz cele szkolenia ujęte są we wniosku o dofinansowanie projektu.
 • W przypadku szkoleń realizowanych na podstawie zamówienia publicznego, analiza potrzeb, charakterystyka grupy docelowej oraz cele szkolenia ujęte są w SIWZ i/lub Przedmiocie zamówienia
 • Realizacja każdego prowadzonego przez firmę Proxymo Sp. z o.o. szkolenia poprzedzona jest badaniem potrzeb uczestników w postaci przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkoleniowych, która zawiera informacje na temat kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia oraz oczekiwań uczestnika lub podmiotu zamawiającego w szczególności dotyczące pożądanych rezultatów szkolenia i obszaru ich stosowania.
 • Cele uczenia się oferowanych szkoleń zawarte w programach szkoleń są prezentowane w formie opisu efektów uczenia się dla uczestnika oraz sformułowane w sposób mierzalny.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują̨ materiały zawierające podsumowanie treści szkolenia i odwołania do źródeł wiedzy, na której zostało ono oparte. Przed realizacją każdego szkolenia opiekun merytoryczny sprawdza materiały szkoleniowe.
 • Oferowane przez firmę Proxymo Sp. z o.o. materiały wspomagające kształcenie są wykorzystywane w sposób respektujący prawo autorskie, co obejmuje w szczególności przywołanie ich autora i źródła.
 • Realizowane przez firmę Proxymo Sp. z. o.o. szkolenia wykorzystują różnorodne, angażujące uczestników metody kształcenia i są̨ dostosowane do specyfiki sytuacji uczących się osób dorosłych. Stosowane metody są̨ adekwatne do deklarowanych rezultatów, treści szkolenia oraz specyfiki grupy.
 • Firma Proxymo Sp. z. o.o. stosuje do wszystkich szkoleń procedurę oceny efektów uczenia się, uwzgledniającą badanie opinii uczestników w postaci raportów ewaluacyjnych sporządzanych na podstawie ankiet ewaluacyjnych przekazywanych uczestnikom. Raporty zawierające ocenę̨ efektów uczenia się̨ udostępnianie są̨ kadrze prowadzącej dane szkolenie, a w wypadku szkoleń zamkniętych również zlecającej je instytucji. Proxymo Sp. z o.o. na swojej stronie internetowej zamieszcza podsumowania prowadzonych działań ewaluacyjnych oraz referencje.
 • Firma Proxymo Sp. z o.o. zapewnia uczestnikom wsparcie w utrwalaniu efektów uczenia sie w formie możliwości osobistych lub dystansowych konsultacji z kadrą trenerską do 30 dni od ukończenia szkolenia.

II.    Kompetencje i rozwój kadry szkoleniowej
 • Każde szkolenie realizowane przez firmę Proxymo Sp. z o.o. objęte jest nadzorem opiekuna merytorycznego odpowiedzialnego za zapewnienie rzetelności treści i adekwatnych do celów metod pracy. Funkcja ta może być pełniona przez osobę prowadzącą szkolenia.
 • Osoba pełniąca rolę opiekuna merytorycznego musi spełniać łącznie następujące warunki:
  • posiada min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie odpowiednim do tematyki nadzorowanych szkoleń lub zrealizował w tym zakresie 200 godzin szkoleń,
  • dysponuje wykształceniem w zakresie odpowiednim do tematyki szkolenia.
 • Wszyscy członkowie kadry szkoleniowej posiadają̨ doświadczenie zawodowe lub wykształcenie odpowiednie do zakresu tematycznego prowadzonych szkoleń.
 • Każda z osób należących do kadry szkoleniowej Proxymo Sp. z o.o. spełnia co najmniej jeden z wymienionych poniżej warunków:
  • ukończyła trwający min. 60 godzin kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia dorosłych,
  • dysponuje przyznanym przez zewnętrzną instytucję certyfikat potwierdzający posiadane kompetencje,
  • posiada 200 godzin doświadczenia zakresie w edukacji osób dorosłych.
 • Firma Proxymo Sp. z o.o. prowadzi ocenę kadry szkoleniowej w sposób uwzgledniający teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu tematyki szkoleń oraz kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem dorosłych. Analogiczne kryteria są stosowane w odniesieniu do rekrutacji, o ile jest prowadzona. Kompetencje opiekuna merytorycznego/trenera muszą zostać zweryfikowane na etapie wyboru kadry szkoleniowej.
 • Oceny kompetencji dokonuje się na podstawie dokumentów przedstawionych przez kandydata na opiekuna merytorycznego/trenera, tj. CV, dyplomów, certyfikatów, nabytych uprawnień, zaświadczeń o realizacji szkoleń i kursów itp.

III.   Infrastruktura, organizacja i obsługa klienta
 • Oferowane przez firmę Proxymo Sp. z o.o. szkolenia odbywają się w pomieszczeniach spełniających warunki zgodnie z Standardem Usługi Szkoleniowej 2.0.
 • W przypadkach gdzie jest to uzasadnione wyjątkową formą pracy, wynikającą z przyjętych celów i metod kształcenia dopuszczalna jest realizacja szkoleń nie spełniających części warunków zawartych w standardzie.
 • Firma Proxymo Sp. z o.o. stosuje procedurę reklamacji dotyczącą sytuacji, w których szkolenie nie spełniło oczekiwań odbiorców.
 • W przypadku niezadowolenia uczestnika z danego szkolenia może on złożyć skargę ustna skierowaną do trenera lub koordynatora organizacyjnego lub innego pracownika firmy Proxymo sp. z. o.o. zaangażowanego w realizację szkolenia. W przypadku złożenia reklamacji musi ona zostać sporządzona w formie pisemnej zgodnie z procedurą reklamacji.
 • W przypadku, gdy szkolenie nie zostanie zrealizowane lub było zakłócone z nieprzewidzianych i niezależnych od Proxymo Sp. z o.o. powodów - firma zaproponuje uczestnikom do wyboru inny termin/terminy, w których usługa będzie wykonana zgodnie z procedurą postepowania w wypadku pojawienia się nieprzewidzianych trudności.
 • Firma Proxymo Sp. z o.o. publikuje na stronie internetowej www.proxymo.pl informacje o swojej koncepcji działania zawierającą misję, cele, wartości, obszary tematyczne szkoleń, metody kształcenia czy kierunki doskonalenia i rozwoju.

IV.   Zarządzanie jakością usług szkoleniowych
 • Firma Proxymo Sp. z o.o. publikuje na stronie internetowej www.proxymo.pl aktualny katalog oferowanych szkoleń zawierający informacje o programach nauczania oraz dotychczas zrealizowanych projektach szkoleniowych.
 • Dokumentacja szkoleniowa prowadzona przez firmę Proxymo Sp. z o.o., dokumentująca proces szkolenia, zawiera co najmniej: program, listę̨ obecności, materiały szkoleniowe przekazane uczestnikom, ankiety ewaluacyjne, testy (wybrane szkolenia), oraz certyfikaty wydane uczestnikom.