Ochrona danych osobowych

+48 503 838 386Kontakt telefoniczny:

Zobacz także


Procedura reklamacji usługi szkoleniowej

 • Proxymo Sp. z o.o. przyjmuje wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z realizacją szkoleń otwartych i zamkniętych za pośrednictwem formularza reklamacyjnego przekazanego w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:
  PROXYMO Sp. z o.o.
  ul. Królewska 65A/1
  31-081 Kraków
  e-mail: szkolenia@proxymo.pl
 • Formularz reklamacyjny dostępny jest pod adresem https://proxymo.pl/satysfakcja/formularz.doc.
 • Zgłoszenie musi zawierać wszystkie informacje, oznaczone w formularzu reklamacyjnym jako wymagane.
 • W przypadku braku wymaganych informacji Proxymo Sp. z o.o. wyznaczy uczestnikowi 7 dniowy termin na uzupełnienie zgłoszenia
 • Zgłoszenia reklamacyjne zostaną rozpatrzone nie później nie w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 • Uczestnik usługi składający reklamację może wnioskować o:
  • Dodatkowe, bezpłatne materiały dydaktyczne – forma oraz zakres materiałów zostanie uzgodniony indywidulnie z uczestnikiem.
  • Bezpłatny udział w szkoleniu o tej samej lub podobnej tematyce organizowane przez Proxymo Sp. z o.o. – termin kolejnego szkolenia zostanie uzgodniony z uczestnikiem indywidulanie z uwzględnieniem dostępności miejsce i harmonogramu szkoleń organizatora.
  • Bezpłatne powtórzenie szkolenia z innym trenerem (w przypadku szkoleń zamkniętych).
  • Zwrot kosztów usługi – będzie możliwy tylko w przypadku niestawienia się trenera w dniu realizacji usługi bez wcześniejszego powiadomienia uczestników o zmianie terminu drogą mailową lub telefoniczną.
 • Proxymo Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, w przypadku gdy będzie ona wynikać z nieznajomości zapisów zawartej umowy.
 • Reklamacja zostanie uwzględniona wyłącznie w przypadku, gdy przedmiotowe szkolenie uzyska średnią z ocen poniżej 3 (w skali 1 – 5) stosowanej w Proxymo Sp. z o.o. ankiety ewaluacyjnej.