Ochrona danych osobowych


Praktycznie o RODO - unijna reforma przepisów

Poziom: Podstawowy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej nowych zasad ochrony danych osobowych określonych w RODO.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień przetwarzają dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów.

Metodyka

 • Wykład
 • Prezentacja multimedialna
 • Dyskusja

Zakładane efekty szkolenia

 • Zapoznanie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • Uzyskanie wiedzy, jak dostosować organizację do nowych przepisów.
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy w rozwiązywaniu typowych problemów związanych z danymi osobowymi.
 • Umiejętność współdziałania z osobami odpowiedzialnymi za ochronę danych osobowych.

Wymagania

Zalecana jest podstawowa wiedza dotycząca obecnych przepisów prawa dotycząca ochrony danych osobowych.

Pozostałe informacje

 • Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, obiad, certyfikat.
 • Każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
 • Uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów szkoleniowych oraz szablonów dokumentacji w wersji elektronicznej.
 • Po szkoleniu zapewniamy bezpłatne, 30 dniowe konsultacje poszkoleniowe.
 • Każdy kolejny uczestnik zgłoszony na szkolenie z tego samego podmiotu otrzyma 5% rabat.

Najbliższe terminy


29 października 2018 r.Termin:
Gdańsk, ul. Czarny Dwór 4Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 23 października 2018 r. Termin rejestracji:
5 listopada 2018 r.Termin:
Warszawa, Al. Jerozolimskie 81Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 29 października 2018 r. Termin rejestracji:
8 listopada 2018 r.Termin:
Kraków, ul. Bobrzyńskiego 33Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 6 listopada 2018 r. Termin rejestracji:
15 listopada 2018 r.Termin:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79AMiejsce:
649 zł nettoCena:
do 9 listopada 2018 r. Termin rejestracji:
19 listopada 2018 r.Termin:
Katowice, ul. Szybowcowa 1AMiejsce:
649 zł nettoCena:
do 13 listopada 2018 r. Termin rejestracji:
19 listopada 2018 r.Termin:
Katowice, ul. Szybowcowa 1AMiejsce:
649 zł nettoCena:
do 13 listopada 2018 r. Termin rejestracji:
17 grudnia 2018 r.Termin:
Katowice, ul. Szybowcowa 1AMiejsce:
649 zł nettoCena:
do 4 grudnia 2018 r. Termin rejestracji:
8 listopada 2018 r.Termin:
Kraków, ul. Bobrzyńskiego 33Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 6 listopada 2018 r.Termin rejestracji:
6 grudnia 2018 r.Termin:
Kraków, ul. Bobrzyńskiego 33Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 4 grudnia 2018 r.Termin rejestracji:
19 listopada 2018 r.Termin:
Łódź, al. Piłsudskiego 10/14Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 13 listopada 2018 r.Termin rejestracji:
17 grudnia 2018 r.Termin:
Łódź, al. Piłsudskiego 10/14Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 11 grudnia 2018 r.Termin rejestracji:
15 listopada 2018 r.Termin:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79AMiejsce:
649 zł nettoCena:
do 9 listopada 2018 r.Termin rejestracji:
10 grudnia 2018 r.Termin:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79AMiejsce:
649 zł nettoCena:
do 11 grudnia 2018 r.Termin rejestracji:
5 listopada 2018 r.Termin:
Warszawa, Al. Jerozolimskie 81Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 29 października 2018 r.Termin rejestracji:
3 grudnia 2018 r.Termin:
Warszawa, Al. Jerozolimskie 81Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 27 listopada 2018 r.Termin rejestracji:
8 stycznia 2019 r.Termin:
Warszawa, Al. Jerozolimskie 81Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 2 stycznia 2019 r.Termin rejestracji:
22 listopada 2018 r.Termin:
Wrocław, ul. Kwiska 1/3Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 16 listopada 2018 r.Termin rejestracji:
13 grudnia 2018 r.Termin:
Wrocław, ul. Kwiska 1/3Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 7 grudnia 2018 r.Termin rejestracji:
29 października 2018 r.Termin:
Gdańsk, ul. Czarny Dwór 4Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 23 października 2018 r.Termin rejestracji:
26 listopada 2018 r.Termin:
Gdańsk, ul. Czarny Dwór 4Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 20 listopada 2018 r.Termin rejestracji:

Ramowy program szkolenia: Praktycznie o RODO - unijna reforma przepisów

9:00

Powitanie uczestników szkolenia.

9:15

Blok I:
Co to jest RODO ?

1.   Reforma ram prawnych ochrony danych osobowych w UE
2.   RODO - Kluczowe zmiany
3.   Terytorialny zakres stosowania RODO

Blok II:
Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych

1.   Dane osobowe
      a) Co jest, a co nie daną osobową ?
      b) Dane wrażliwe/szczególna kategoria danych.
2.   Przetwarzanie danych
3.   Profilowanie danych
4.   Pseudonimizacja i anonimizacja danych
5.   Zbiór danych
      a) Jak wyodrębnić zbiór danych osobowych ?
      b) Omówienie przykładowych zbiorów danych osobowych.
6.   Administrator danych i współadministratorzy
7.   Odbiorca danych
8.   Inspektor ochrony danych (DPO/IOD)

Blok III:
Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

1.   Ogólne zasady
      a) Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość
      b) Ograniczenie celu
      c) Minimalizacja danych
      d) Prawidłowość
      e) Ograniczenie przechowywania
      f) Poufność i integralność danych
      g) Rozliczalność
2.   Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
3.   Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Blok IV:
Realizacja obowiązku informacyjnego

1.   O czym informować ?
2.   Wyjątki

Blok V:
Uprawnienia osób, których dane dotyczą

1.   Prawo do przejrzystości danych
2.   Prawo dostępu do danych
3.   Prawo do sprostowania i usunięcia danych
4.   Prawo do ograniczenia przetwarzania
5.   Prawo do przenoszenia danych
6.   Prawo do sprzeciwu
7.   Prawa związane z profilowaniem danych

12:45

Przerwa obiadowa

13:30

Blok VI:
Obowiązki Administratora Danych

1.   Stosowanie mechanizmów ochrony danych - privacy by design, privacy         by default
2.   Rejestrowanie czynności przetwarzania danych
3.   Zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego
4.   Zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach
5.   Zabezpieczenie danych osobowych
      a) stosowanie wewnętrznych polityk
      b) wdrożenie technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych
      c) zapewnienie poufności, integralności, dostępności i odporności                   systemów i usług
      d) zapewnienie ciągłości działania
      e) testowanie, mierzenie i ocena skuteczności ochrony danych
6.   Ocena skutków dla ochrony danych
7.   Szacowanie ryzyka

Blok VII:
Przetwarzanie danych w imieniu administratora danych

1.   Warunki powierzenia danych osobowych
2.   Obowiązki podmiotu przetwarzającego dane
3.   Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane
4.   Rejestrowanie wszystkich kategorii czynności przetwarzania

Blok VIII:
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów

1.   Administracyjne kary pieniężne
2.   Odpowiedzialność cywilna
3.   Odpowiedzialność karna

Blok IX:
Nowa ustawa o ochronie danych osobowych - wybrane zagadnienia

1.   Inspektor Ochrony Danych
2.   Nowy organ nadzorczy
3.   Akredytacja i certyfikacja

15:45

Podsumowanie szkolenia. Wydanie certyfikatów.Prowadzący szkolenie

Robert Zgarda - Inspektor Ochrony Danych, audytor wiodący ISO/IEC 27001, szkoleniowiec, specjalista w zakresie przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, informatyk. Absolwent Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie - "Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych w administracji i biznesie". Wyróżnia go nie tylko doświadczenie zawodowe, ale także metodyczne przygotowanie do prowadzenia szkoleń. Praktyk, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie tworzenia i wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w podmiotach publicznych i prywatnych. Jego zaletą jest multidyscyplinarność, zdobyta podczas kilkuset godzin konsultacji i szkoleń prowadzonych dla przedstawicieli różnych firm i instytucji.

Jacek Siwek - Inspektor Ochrony Danych, doświadczony trener z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa systemów informatycznych, certyfikowany administrator systemów Red Hat Linux (RHCSA), specjalista w dziedzinie zarządzania projektami informatycznymi (certyfikat PRINCE2 Practitioner) oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w dziedzinach: ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo informacji, administracja oraz wdrażanie systemów informatycznych.

Paweł Czapnik - audytor wewnętrzny, wieloletni Administrator Bezpieczeństwa Informacji, obecnie Inspektor Ochrony Danych. Szkoleniowiec/wykładowca, audytor wewnętrzny SZBI zgodnego z PN-ISO/IEC 27001. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych oraz audytowania w/w obszarów. Tematyką bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych zajmuje się od 2008 r. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych. Realizuje audyty z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz KRI. Współpracuje w tym zakresie między innymi z przedsiębiorstwami, j.s.t. i fundacjami realizującymi projekty dofinansowane z UE. W wolnych chwilach publikuje teksty branżowe z zakresu wpływu RODO na różne dziedziny życia.

Radosław Konopka - certyfikowany trener oraz audytor normy ISO 27001, specjalista w zakresie bezpieczeństwie informacji oraz incydentów w ochronie danych. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych. Praktyk z wieloletnim stażem w sektorze publicznym wcześniej jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji, teraz jako Inspektor Ochrony Danych. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie na kierunku „Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji”.

Zapewniamy

 • komfort zajęć – dogodna lokalizacja sal szkoleniowych, catering
 • optymalne warunki do nauki – małe grupy, jasne, wyposażone w sprzęt multimedialny sale szkoleniowe
 • Certyfikat Ukończenia Szkolenia - potwierdzający zdobyte kwalifikacje i umiejętności
 • niezbędne materiały szkoleniowe
 • wzory dokumentacji przetwarzania danych osobowych
 • dostęp do opieki poszkoleniowej

Z naszych usług skorzystali m.in.:

 • Telewizja Kablowa Koszalin Sp. z o.o.
 • Gmina Miasto Jordanów
 • Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • Urząd Gminy Moszczenica
 • Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademi Nauk
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 • Zakład Utylizacji Odpadów w Katowicach
 • 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
 • Centrum Kongresowe PLUS Sp z o.o.
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Katowicach
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Nysa"
 • Bieszczadzki Park Narodowy
 • Centrum Ratownictwa Gliwice
 • Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.
 • Cognor Holding SA
 • Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
 • Powiatowy Urząd Pracy Limanowa
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Przyjaźń" w Krzeszowicach
 • Agencja Mienia Wojskowego
 • Port Lotniczy Łódź im. Wł. Reymonta
 • Gmina Miejska Kraków
 • ID Logistics Polska S.A.
 • Starostwo Powiatowe w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy
 • Polski Związek Motorowy
 • Uniwersytet Medyczny im.Piastów Śląskich we Wrocławiu