Ochrona danych osobowych

NOWOŚĆ!
Praktycznie o RODO - unijna reforma przepisów

Poziom: Podstawowy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej nowych zasad ochrony danych osobowych określonych w RODO w zestawieniu z obecnymi przepisami prawa.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień przetwarzają dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów.

Metodyka

 • Wykład
 • Prezentacja multimedialna
 • Dyskusja

Zakładane efekty szkolenia

 • Zapoznanie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • Uzyskanie wiedzy, jak dostosować organizację do nowych przepisów.
 • Umiejętność rozwiązywania typowych problemów związanych z danymi osobowymi.

Wymagania

Zalecana jest podstawowa wiedza dotycząca obecnych przepisów prawa dotycząca ochrony danych osobowych.

Pozostałe informacje

 • Każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
 • Uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów szkoleniowych oraz szablonów dokumentacji w wersji elektronicznej.
 • Uczestnicy szkolenia posiadają bezpłatny dostęp do eksperckiego bloga.
 • Po szkoleniu zapewniamy bezpłatne, 30 dniowe konsultacje poszkoleniowe.
 • Każdy kolejny uczestnik zgłoszony na szkolenie z tego samego podmiotu otrzyma 5% rabat.
 • Zgłaszając się na szkolenie min. 15 dni roboczych przed terminem szkolenia oferujemy 10% rabatu.
 • Rabaty nie podlegają sumowaniu.
Jesteśmy członkiem PIFS

Najbliższe terminy


25 września 2017 r.Termin:
ul. Kwiska 1/3Miejsce:
599 zł nettoCena:
BRAK MIEJSC Termin rejestracji:
26 września 2017 r.Termin:
ul. Chmieleniec 39Miejsce:
599 zł nettoCena:
do 22 września 2017 r. Termin rejestracji:
5 października 2017 r.Termin:
al. Piłsudskiego 10/14Miejsce:
599 zł nettoCena:
do 29 września 2017 r. Termin rejestracji:
12 października 2017 r.Termin:
ul. Szybowcowa 1AMiejsce:
599 zł nettoCena:
do 9 października 2017 r. Termin rejestracji:
17 października 2017 r.Termin:
ul. Czarny Dwór 4Miejsce:
599 zł nettoCena:
do 10 października 2017 r. Termin rejestracji:
12 października 2017 r.Termin:
ul. Szybowcowa 1AMiejsce:
599 zł nettoCena:
do 9 października 2017 r. Termin rejestracji:
13 listopada 2017 r.Termin:
ul. Szybowcowa 1AMiejsce:
599 zł nettoCena:
do 7 listopada 2017 r. Termin rejestracji:
11 grudnia 2017 r.Termin:
ul. Szybowcowa 1AMiejsce:
599 zł nettoCena:
do 6 grudnia 2017 r. Termin rejestracji:
26 września 2017 r.Termin:
ul. Chmieleniec 39Miejsce:
599 zł nettoCena:
do 22 września 2017 r.Termin rejestracji:
6 listopada 2017 r.Termin:
ul. Chmieleniec 39Miejsce:
599 zł nettoCena:
do 31 października 2017 r.Termin rejestracji:
14 grudnia 2017 r.Termin:
ul. Chmieleniec 39Miejsce:
599 zł nettoCena:
do 8 grudnia 2017 r.Termin rejestracji:
5 października 2017 r.Termin:
al. Piłsudskiego 10/14Miejsce:
599 zł nettoCena:
do 29 września 2017 r.Termin rejestracji:
9 listopada 2017 r.Termin:
al. Piłsudskiego 10/14Miejsce:
599 zł nettoCena:
do 3 listopada 2017 r.Termin rejestracji:
18 grudnia 2017 r.Termin:
al. Piłsudskiego 10/14Miejsce:
599 zł nettoCena:
do 12 grudnia 2017 r.Termin rejestracji:
24 października 2017 r.Termin:
ul. Dąbrowskiego 79AMiejsce:
599 zł nettoCena:
do 17 października 2017 r.Termin rejestracji:
27 listopada 2017 r.Termin:
ul. Dąbrowskiego 79AMiejsce:
599 zł nettoCena:
do 20 listopada 2017 r.Termin rejestracji:
19 października 2017 r.Termin:
Al. Jerozolimskie 81Miejsce:
599 zł nettoCena:
do 12 października 2017 r.Termin rejestracji:
20 listopada 2017 r.Termin:
Al. Jerozolimskie 81Miejsce:
599 zł nettoCena:
do 14 listopada 2017 r.Termin rejestracji:
18 grudnia 2017 r.Termin:
Al. Jerozolimskie 81Miejsce:
599 zł nettoCena:
do 12 grudnia 2017 r.Termin rejestracji:
25 września 2017 r.Termin:
ul. Kwiska 1/3Miejsce:
599 zł nettoCena:
do 19 września 2017 r.Termin rejestracji:
26 października 2017 r.Termin:
ul. Kwiska 1/3Miejsce:
599 zł nettoCena:
do 19 października 2017 r.Termin rejestracji:
5 grudnia 2017 r.Termin:
ul. Kwiska 1/3Miejsce:
599 zł nettoCena:
do 29 listopada 2017 r.Termin rejestracji:
17 października 2017 r.Termin:
ul. Czarny Dwór 4Miejsce:
599 zł nettoCena:
do 10 października 2017 r.Termin rejestracji:
27 listopada 2017 r.Termin:
ul. Czarny Dwór 4Miejsce:
599 zł nettoCena:
do 20 listopada 2017 r.Termin rejestracji:

Ramowy program szkolenia: Praktycznie o RODO - unijna reforma przepisów

Pobierz szczegółowy program szkolenia: plik PDF


9:00

Powitanie uczestników szkolenia.

9:15

Blok I:
Ustawa o ochronie danych osobowych i ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

1.   Polski system prawa dotyczący ochrony danych osobowych
2.   System prawa ochrony danych osobowych po wejściu w życie                     rozporządzenia

Blok II:
Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych

1.   Dane osobowe
      a) Co jest, a co nie daną osobową ?
      b) Dane wrażliwe/szczególna kategoria danych.
2.   Przetwarzanie danych
3.   Profilowanie danych
4.   Pseudonimizacja i anonimizacja danych
5.   Zbiór danych
      a) Jak wyodrębnić zbiór danych osobowych ?
      b) Omówienie przykładowych zbiorów danych osobowych.
6.   Administrator danych osobowych (ADO)
7.   Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI)
8.   Inspektor ochrony danych (DPO/IOD)
9.   Osoba upoważniona do przetwarzania danych

Blok III:
Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

1.   Ogólne zasady
      a) legalności
      b) celowości
      c) adekwatności
      d) merytorycznej poprawności
      e) ograniczenia czasowego
      f) poufności i integralności danych
      g) rozliczalności
      h) przejrzystości
2.   Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
3.   Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Blok IV:
Uprawnienia osób, których dane dotyczą

1.   Prawo do przejrzystości danych
2.   Prawo dostępu do danych
3.   Prawo do sprostowania i usunięcia danych
4.   Prawo do ograniczenia przetwarzania
5.   Prawo do przenoszenia danych
6.   Prawo do sprzeciwu
7.   Prawa związane z profilowaniem danych

12:45

Przerwa obiadowa

13:30

Blok V:
Obowiązki Administratora Danych

1.   Stosowanie mechanizmów ochrony danych - privacy by design, privacy         by default
2.   Rejestrowanie czynności przetwarzania danych
3.   Zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego
4.   Zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach
5.   Zabezpieczenie danych osobowych
      a) stosowanie wewnętrznych polityk
      b) wdrożenie technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych
      c) zapewnienie poufności, integralności, dostępności i odporności                   systemów i usług
      d) zapewnienie ciągłości działania
      e) testowanie, mierzenie i ocena skuteczności ochrony danych
6.   Ocena skutków dla ochrony danych
7.   Szacowanie ryzyka
8.   Obowiązki ADO wynikające z obecnych przepisów

Blok VI:
Przetwarzanie danych w imieniu administratora danych

1.   Warunki powierzenia danych osobowych
2.   Obowiązki podmiotu przetwarzającego dane
3.   Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane
4.   Rejestrowanie wszystkich kategorii czynności przetwarzania

Blok VII:
Transfer danych do państw trzecich

1.   Transfer danych na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień       ochrony
2.   Transfer danych z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń
3.   Transfer danych na podstawie wiążących reguł korporacyjnych

Blok VIII:
Środki ochrony prawnej

1.   Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
2.   Ochrona prawna przed sądem
3.   Prawo do odszkodowania
4.   Nowy system administracyjnych kar pieniężnych

Blok IX:
Wybrane zagadnienia

1.   Organ nadzorczy
      a) zasady ustanawiania organu nadzorczego
      b) zadania i uprawnienia organu nadzorczego
2.   Kodeksy postępowania i certyfikacja
3.   Założenia projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych

15:45

Podsumowanie szkolenia. Wydanie certyfikatów.Prowadzący szkolenie

Robert Zgarda - Administrator bezpieczeństwa informacji, audytor wiodący ISO/IEC 27001, szkoleniowiec, specjalista w zakresie przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, informatyk. Absolwent Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie - "Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych w administracji i biznesie". Wyróżnia go nie tylko doświadczenie zawodowe, ale także metodyczne przygotowanie do prowadzenia szkoleń. Praktyk, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie tworzenia i wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w podmiotach publicznych i prywatnych. Jego zaletą jest multidyscyplinarność, zdobyta podczas kilkuset godzin konsultacji i szkoleń prowadzonych dla przedstawicieli różnych firm i instytucji.

Jacek Siwek - Doświadczony trener z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa systemów informatycznych, certyfikowany administrator systemów Red Hat Linux (RHCSA), specjalista w dziedzinie zarządzania projektami informatycznymi (certyfikat PRINCE2 Practitioner) oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w dziedzinach: ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo informacji, administracja oraz wdrażanie systemów informatycznych.

Zapewniamy

 • komfort zajęć – dogodna lokalizacja sal szkoleniowych, catering
 • optymalne warunki do nauki – małe grupy, jasne, wyposażone w sprzęt multimedialny sale szkoleniowe
 • Certyfikat Ukończenia Szkolenia - potwierdzający zdobyte kwalifikacje i umiejętności
 • niezbędne materiały szkoleniowe
 • wzory dokumentacji przetwarzania danych osobowych
 • dostęp do opieki poszkoleniowej

Z naszych usług skorzystali m.in.:

 • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ ANIMALS
 • Zakłady Chemiczne "ORGANIKA-AZOT" SA
 • Techniczne Zakłady Naukowe
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
 • PROIDEA Sp. z o.o.
 • Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych "PRO FAMILIA"
 • Miasto Szklarska Poręba
 • Urząd Miejski w Łęczycy
 • Zakłady Przemysłu Cukierniczego "SKAWA" S.A.
 • Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Agencja Mienia Wojskowego
 • POLWAX S.A.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Przyjaźń" w Krzeszowicach
 • PZU Pomoc S.A.
 • Akademia Obrony Narodowej
 • Związek Komunalny Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice
 • KW S.A. Oddział KWK "Pokój"
 • Politechnika Koszalińska
 • Urząd Miasta w Jaśle
 • Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • Walcownia Metali "DZIEDZICE" S.A.
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 • Mangata Holding S.A.
 • Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
 • Famur S.A.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce
 • Sąd Okręgowy w Gliwicach
 • Centrum Ratownictwa Gliwice
 • Agencja Rezerw Materiałowych