Ochrona danych osobowych

Start -> Szkolenia -> Warsztaty ABI

Warsztaty Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

Poziom: Zaawansowany

Sprawdź terminy tego szkolenia

Cel warsztatu

Nadrzędny cel warsztatów to usystematyzowanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych i ukierunkowanie jej na właściwie zapoczątkowany proces budowania systemu bezpieczeństwa informacji w organizacji.
Zwieńczeniem warsztatów jest zdobycie ugruntowanej, praktycznej wiedzy umożliwiającej od podstaw, samodzielne stworzenie a następnie nadzór i rozwój prawnie wymaganej dokumentacji ochrony danych osobowych.

Adresaci

Warsztaty skierowane są do obecnych lub przyszłych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, kadry kierowniczej oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji.

Metodyka

 • Wykład
 • Prezentacja multimedialna
 • Indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe
 • Case study - na podstawie obszernego opisu sytuacji danego przedsiębiorstwa, zawierającego dane o przedsiębiorstwie i jego działach, uczestnicy warsztatów identyfikują kluczowe problemy oraz analizą możliwe rozwiązania. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem workbook-a (zeszytu ćwiczeń), który zawiera m.in. formularze, ćwiczenia, instrukcje rozwiązania problemów.

Zakładane efekty warsztatu

 • Zaktualizujesz posiadaną wiedzę.
 • Będziesz potrafił zaprojektować system ochrony danych osobowych.
 • Nauczysz się identyfikować zbiory danych osobowych w firmie.
 • Uzyskasz wiedzę, jak opracować i wdrożyć dokumentację zgodnie z przepisami i standardami.
 • Zdobędziesz umiejętność przeprowadzania analizy ryzyka.
 • Będziesz potrafił dobrać odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
 • Zdobędziesz umiejętność przeprowadzania sprawdzeń zgodności przetwarzania z przepisami oraz przygotowania sprawozdań.
 • Nauczysz się efektywnie rozwiązywać problemy związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Wymagania

Znajomość przepisów dot. ochrony danych osobowych.

Pozostałe informacje

 • Każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie warsztatów.
 • Uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów szkoleniowych oraz szablonów dokumentacji w wersji elektronicznej.
 • Uczestnicy szkolenia posiadają bezpłatny dostęp do eksperckiego bloga.
 • Po szkoleniu zapewniamy bezpłatne, 30 dniowe konsultacje poszkoleniowe.
 • Każdy kolejny uczestnik zgłoszony na szkolenie z tego samego podmiotu otrzyma 5% rabat.
 • Zgłaszając się na szkolenie min. 15 dni roboczych przed terminem szkolenia oferujemy 10% rabatu.
 • Rabaty nie podlegają sumowaniu.
Jesteśmy członkiem PIFS





Najbliższe terminy


Ramowy program szkolenia

Pobierz szczegółowy program szkolenia: plik PDF


I DZIEŃ

8:00

Powitanie uczestników, ustalenie szczególnie istotnych elementów warsztatów, omówienie metodyki przeprowadzenia zajęć oraz pracy podczas ćwiczeń.


8:15

Blok I: Wprowadzenie

1.   Podstawy prawne
2.   Normy, standardy i dobre praktyki
3.   Administrator Bezpieczeństwa Informacji
4.   Przypomnienie podstawowych definicji i pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych
5.   System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Praktyce

Przykładowe ćwiczenia:
1. Budowanie słownika pojęć i definicji na potrzeby dokumentacji PBI i IZSI
2. Identyfikacja ADO
3. Precyzyjne określenie zakresu obowiązków ADO, ABI, ASI oraz osób Upoważnionych
4. Powołanie ABI, powołanie zastępcy/ów ABI, powołanie ASI i LASI
5. Wypełnienie zgłoszenia ABI do rejestru GIODO
6. Przyporządkowanie poszczególnych działań, takich jak np. zarządzanie ryzykiem i wykrywanie incydentów do właściwych etapów modelu PDCA

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Blok II: Dokumentacja przetwarzania

1.   Zasady wytwarzania i dystrybucji dokumentacji ODO w organizacji
2.   Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
3.   Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
4.   Bezpieczeństwo danych osobowych w Systemie Informatycznym

Przykładowe ćwiczenia:
1. Dyskusja otwarta na bazie doświadczeń uczestników warsztatów, określenie metod dystrybucji najlepszych dla organizacji, które reprezentują

Blok III: Identyfikowanie zbiorów danych osobowych oraz systemów informatycznych służących do ich przetwarzania

1.   Inwentaryzacja zbiorów danych osobowych
2.   Inwentaryzacja systemów informatycznych

Przykładowe ćwiczenia:
1. Identyfikacja zbiorów danych osobowych w oparciu o studium przypadku
2. Omówienie podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych w rozpoznanych zbiorach
3. Zapoznanie się z katalogami potencjalnych zagrożeń – uzupełnienie przykładów w oparciu o dyskusję
4. Zapoznanie się z katalogiem przykładowych podatności

12:45

Przerwa obiadowa

13:30

Blok IV: Analiza ryzyka

1.   Przegląd procesu zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
2.   Szacowanie ryzyka
3.   Postępowanie z ryzykiem
4.   Analiza ryzyka w praktyce

Przykładowe ćwiczenia:
1. Przykłady zidentyfikowanych aktywów – sesja „burzy mózgów”
2. Przykłady podatności
3. Przykłady typowych zagrożeń
4. Analiza przypadku oszacowania ryzyka jakościowego dla potrzeb bezpieczeństwa systemu
5. teleinformatycznego w którym przetwarzane są dane osobowe wrażliwe

15:00

Przerwa kawowa

15:15

Blok V: Monitorowanie, utrzymanie i doskonalenie systemu bezpieczeństwa

1.   Przeglądy okresowe
2.   Incydenty bezpieczeństwa
3.   Kontrole zewnętrzne
4.   Zarządzanie wiedzą

Przykładowe ćwiczenia:
1. Praca w grupie, opracowanie i omówienie przykładowych zdarzeń stanowiących incydenty bezpieczeństwa

16:45

Podsumowanie pierwszego dnia warsztatów. Dyskusja.



II DZIEŃ

8:00

Powitanie uczestników, krótkie podsumowanie poprzedniego dnia szkolenia


8:30

Blok VI: Wdrożenie i eksploatacja – Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych

1.   Bezpieczeństwo osobowe
2.   Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe

Przykładowe ćwiczenia:
1. Analiza treści upoważnienia oraz oświadczenia osób upoważnionych
2. Przygotowanie upoważnień adekwatnych do zakresu obowiązków pracownika – analiza przypadku
4. Przygotowanie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
5. Ewidencja a rejestr zbiorów – różnice.
6. Analiza przypadku udostępnienia danych osobowych na wniosek
7. Analiza przypadku powierzenia danych osobowych
8. Analiza przypadku zgłoszenia zbioru danych osobowych

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Blok VII: Wdrożenie i eksploatacja – Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym

1.   Wstęp – przypomnienie definicji i podstawowych pojęć
2.   Tworzenie procedur
3.   Bezpieczeństwo eksploatacji systemów informatycznych
4.   Zarządzanie bezpieczeństwem sieci
5.   Współpraca z firmami zewnętrznymi

Przykładowe ćwiczenia:
1. Prawidłowe i nieprawidłowe procedury wykonywania kopii zapasowych – analiza przypadków
2. Przygotowanie procedury rozpoczynania, zawieszenia i zakończenia pracy w systemie informatycznym – praca w zespołach

12:45

Przerwa obiadowa

13:30

Blok VIII: Wewnętrzny audyt zgodności

1.   Obowiązek zapewnienia okresowego audytu
2.   Metody audytowania
3.   Cel, zakres i kryteria audytu
4.   Proces audytu
5.   Sprawozdania i raporty

Przykładowe ćwiczenia:
1. Przygotowanie planu audytu
2. Przygotowania planu, programu i sprawozdania ze sprawdzenia
3. Przygotowanie dokumentów roboczych
Pobieranie dowodów z audytu - w oparciu o dostarczone scenariusze audytowe oraz wywiad z prowadzącym szkolenie

15:00

Zakończenie warsztatów. Wydanie certyfikatów

Prowadzący szkolenie

Jacek Siwek - Doświadczony trener z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa systemów informatycznych, certyfikowany administrator systemów Red Hat Linux (RHCSA), specjalista w dziedzinie zarządzania projektami informatycznymi (certyfikat PRINCE2 Practitioner) oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w dziedzinach: ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo informacji, administracja oraz wdrażanie systemów informatycznych.

Zapewniamy

 • komfort zajęć – dogodna lokalizacja sal szkoleniowych, catering
 • optymalne warunki do nauki – małe grupy, jasne, wyposażone w sprzęt multimedialny sale szkoleniowe
 • Certyfikat Ukończenia Szkolenia - potwierdzający zdobyte kwalifikacje i umiejętności
 • niezbędne materiały szkoleniowe
 • wzory dokumentacji przetwarzania danych osobowych
 • dostęp do opieki poszkoleniowej

Z naszych usług skorzystali m.in.:

 • Politechnika Koszalińska
 • DAGMA Sp. z o.o.
 • Centrozłom Wrocław S.A.
 • Centrum Kongresowe Plus Sp. z o.o.
 • Imperial Tobacco S.A.
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 • Fabryka Elementów Złącznych S.A.
 • Bartolini Air Sp z o.o.
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
 • Telewizja Kablowa Koszalin Sp. z o.o.
 • American Heart of Poland S.A.
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Nysa"
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Przyjaźń" w Krzeszowicach
 • Zakład Utylizacji Odpadów w Katowicach
 • Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 • Luvena S.A.
 • T-Systems Polska Sp. z o.o.
 • Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie
 • FORTUNATO S.A.
 • Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • PROIDEA Sp. z o.o.
 • Neptis S.A.
 • POLWAX S.A.
 • Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
 • Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
 • URSAPHARM Poland sp. z o.o.