Ochrona danych osobowych

Start -> Szkolenia -> Warsztaty IOD


Warsztaty Inspektorów Ochrony Danych

Poziom: Średnio – zaawansowany / zaawansowany

Cel warsztatu

Nadrzędny cel warsztatów to usystematyzowanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych i ukierunkowanie jej na właściwie zapoczątkowany proces budowania zgodnego z RODO systemu bezpieczeństwa informacji w organizacji. Zwieńczeniem warsztatu jest ugruntowana, praktyczna wiedza umożliwiająca od podstaw, samodzielne stworzenie a następnie nadzór i rozwój, niezbędnej dokumentacji ochrony danych osobowych zgodnej z aktualnymi przepisami krajowymi oraz nadchodzącymi regulacjami unijnymi.

Adresaci

Warsztaty IOD skierowane jest do obecnych i przyszłych Inspektorów Ochrony Danych, kadry kierowniczej oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji w swoich organizacjach.

Metodyka

Wykład, prezentacja multimedialna, indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe oparte o studium przypadku. Uczestnicy warsztatów identyfikują kluczowe problemy oraz analizują możliwe rozwiązania sytuacji przedstawionych w studium. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem autorskiego zestawu materiałów (ponad 100 stronnicowy zeszyt ćwiczeń i zadań warsztatowych, studium przypadku oraz pomocnicze materiały dodatkowe), które zawierają m.in. formularze, ćwiczenia, instrukcje rozwiązania problemów, arkusze kalkulacyjne. Warsztaty prowadzone są w małych grupach, aby w pełni wykorzystać możliwość wymiany doświadczeń.

Zakładane efekty warsztatu

 • Umiejętność zaprojektowania systemu ochrony danych osobowych.
 • Umiejętność przystosowania istniejącego systemu bezpieczeństwa do wymagań RODO.
 • Przygotowanie organizacji do zmian w przepisach.
 • Umiejętność identyfikowania zbiorów danych osobowych w organizacji.
 • Uzyskanie wiedzy, jak opracować i wdrożyć dokumentację zgodnie z przepisami i standardami.
 • Umiejętność przeprowadzania analizy ryzyka.
 • Umiejętność dobrania adekwatnych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 • Uzyskanie wiedzy, jak efektywnie rozwiązywać problemy związane z przetwarzaniem danych.
 • Umiejętność analizy i zgłaszania incydentów związanych z naruszeniami bezpieczeństwa informacji.
 • Umiejętność opracowania i wdrożenia procedur bezpieczeństwa IT.

Wymagania

Wstępna znajomość krajowych przepisów dot. ochrony danych osobowych oraz projektowanych zmian. Znajomość regulacji unijnych będzie dodatkowo pomocna.

Pozostałe informacje

 • Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, obiad, certyfikat.
 • Każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie warsztatów.
 • Uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów szkoleniowych oraz szablonów dokumentacji w wersji elektronicznej.
 • Po szkoleniu zapewniamy bezpłatne, 30 dniowe konsultacje poszkoleniowe.
 • Każdy kolejny uczestnik zgłoszony na szkolenie z tego samego podmiotu otrzyma 5% rabat.

Najbliższe terminy


19-20 grudnia 2018 r.Termin:
Katowice, ul. Szybowcowa 1AMiejsce:
1399 zł nettoCena:
do 14 grudnia 2018 r. Termin rejestracji:
10-11 stycznia 2019 r.Termin:
Warszawa, Al. Jerozolimskie 81Miejsce:
1399 zł nettoCena:
do 4 stycznia 2019 r. Termin rejestracji:
14-15 lutego 2019 r.Termin:
Kraków, ul. Bobrzyńskiego 33Miejsce:
1399 zł nettoCena:
do 8 lutego 2019 r. Termin rejestracji:
21-22 lutego 2019 r.Termin:
Wrocław, ul. Kwiska 1/3Miejsce:
1399 zł nettoCena:
do 14 lutego 2019 r. Termin rejestracji:
28-29 marca 2019 r.Termin:
Katowice, ul. Szybowcowa 1AMiejsce:
1399 zł nettoCena:
do 22 marca 2019 r. Termin rejestracji:
19-20 grudnia 2018 r.Termin:
Katowice, ul. Szybowcowa 1AMiejsce:
1399 zł nettoCena:
do 14 grudnia 2018 r. Termin rejestracji:
28-29 marca 2019 r.Termin:
Katowice, ul. Szybowcowa 1AMiejsce:
1399 zł nettoCena:
do 22 marca 2019 r. Termin rejestracji:
14-15 lutego 2019 r.Termin:
Kraków, ul. Bobrzyńskiego 33Miejsce:
1399 zł nettoCena:
do 8 lutego 2019 r.Termin rejestracji:
4-5 kwietnia 2019 r.Termin:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79AMiejsce:
1399 zł nettoCena:
do 28 marca 2019 r.Termin rejestracji:
10-11 stycznia 2019 r.Termin:
Warszawa, Al. Jerozolimskie 81Miejsce:
1399 zł nettoCena:
do 4 stycznia 2019 r.Termin rejestracji:
11-12 kwietnia 2019 r.Termin:
Warszawa, Al. Jerozolimskie 81Miejsce:
1399 zł nettoCena:
do 4 kwietnia 2019 r.Termin rejestracji:
21-22 lutego 2019 r.Termin:
Wrocław, ul. Kwiska 1/3Miejsce:
1399 zł nettoCena:
do 14 lutego 2019 r.Termin rejestracji:

Ramowy program szkolenia

I DZIEŃ

8:00

Blok I: Wprowadzenie

1.   Omówienie celów i agendy warsztatów.
2.   Omówienie spraw organizacyjnych.

8:20

Blok II: Projektowanie procesu ochrony danych osobowych

1.   Budowanie kontekstu prawnego organizacji.
2.   Podstawowe definicje RODO.
3.   Identyfikowanie Administratora Danych.
4.   Reprezentacja Administratora Danych.
5.   Inspektor Ochrony Danych – analiza przesłanek prawnych wyznaczenia IOD w organizacji.
6.   Identyfikacja stanowisk, których współdzielenie z funkcją IOD może generować konflikt interesów.
7.   Wskazywanie ról i odpowiedzialności w procesie zarządzania bezpieczeństwem informacji.
8.   Ochrona danych osobowych w kontekście zarządzania bezpieczeństwem informacji – Model PDCA.

Przykładowe ćwiczenia: określanie otoczenia prawnego, budowanie słownika definicji, oznaczanie ADO – IOD, precyzyjne określanie obowiązków podmiotów, przypisywanie działań do poszczególnych etapów modelu PDCA.

10:00

Przerwa kawowa

10:15

Blok III: Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1.   Powierzenie przetwarzania czy udostepnienie danych – decyzja o konieczności zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych.
2.   Jak skonstruować skuteczną umowę powierzenia przetwarzania danych.
3.   Weryfikacja potencjalnego procesora pod kątem zapewnienia stosowania wymogów RODO.

Przykładowe ćwiczenia: ocena przypadków przetwarzania danych pod kątem podjęcia decyzji o zawarciu umowy powierzenia przetwarzania danych, konstruowanie umowy powierzenia przetwarzania danych

11:15

Blok IV: Podejście oparte na ryzyku - część I

1.   Inwentaryzacja aktywów mających wpływ na przetwarzanie informacji.
2.   Identyfikacja obszarów przetwarzania danych osobowych.
3.   Konstruowanie rejestru czynności przetwarzania.

12:30

Przerwa obiadowa

13:15

Blok V: Podejście oparte na ryzyku - część II

1.   Identyfikowanie zagrożeń i podatności aktywów.
2.   Wskazywanie następstw zmaterializowania się zagrożeń.
3.   Szacowanie poziomu ryzyka.
4.   Ocena ryzyka.
5.   Plan postępowania z ryzykiem.

Przykładowe ćwiczenia: Identyfikowanie aktywów, określanie obszarów przetwarzania danych, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania, identyfikowanie zagrożeń i podatności, analiza i ocena ryzyka, postępowanie z ryzykiem.

15:00

Przerwa kawowa

15:15

Blok VI: Projektowanie i prowadzenie szkoleń dotyczących ochrony danych osobowych

1.   Znaczenie profilaktyki w procesie ochrony danych osobowych.
2.   Metodyka prowadzenia szkoleń.
3.   Sekret skutecznego szkolenia z ochrony danych osobowych.
4.   Sampling wystąpień szkoleniowych.

Przykładowe ćwiczenia: przygotowanie i przeprowadzenie krótkiego szkolenia z ochrony danych osobowych.

16:45

Podsumowanie pierwszego dnia warsztatów.II DZIEŃ

8:00

Krótkie przypomnienie treści poprzedniego dnia warsztatów.


8:20

Blok VII: Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA)

1.   Przypadki wymagające przeprowadzenia DPIA.
2.   Role i odpowiedzialność za przeprowadzenie DPIA w organizacji.
3.   Udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych.

Przykładowe ćwiczenia: wskazywanie ról i odpowiedzialności w procesie realizowania DPIA.

8:45

Blok VIII: Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa informacji

1.   Czym są procedury i jaki jest cel ich tworzenia.
2.   Elementy procedur.
3.   Uproszczony proces pisania procedury.

Przykładowe ćwiczenia: identyfikowanie i kompletowanie elementów wybranych procedur, tworzenie procedury nadawania uprawnień do systemu informatycznego.

9:45

Przerwa kawowa

10:00

Blok IX: Zarządzanie incydentami

1.   Incydent bezpieczeństwa informacji a incydent dot. naruszenia ochrony danych.
2.   Charakter incydentu z punktu widzenia naruszenia poufności, integralności i dostępności i integralności danych.
3.   Obsługa incydentów w organizacji – wewnętrzny tryb procedowania.
4.   Postępowanie wyjaśniające.
5.   Przesłanki notyfikowania incydentów do organu nadzorczego.
6.   Informowanie o incydencie osoby, której dane dotyczą.
7.   Ewidencja incydentów.

Przykładowe ćwiczenia: ocena incydentów pod kątem notyfikacji do organu nadzorczego, praktyczna obsługa incydentu, wypełnianie zgłoszenia naruszenia ochrony danych, zgłaszanie incydentu do organu nadzorczego, informowanie o incydencie osoby, której dane dotyczą.

11:00

Blok X: Monitorowanie przestrzegania przepisów dot. ODO - część I

1.   Metody audytowania.
2.   Cel, zakres i kryteria audytu.
3.   Fazy czynności audytowych - część I.

12:30

Przerwa obiadowa

13:15

Blok XI: Monitorowanie przestrzegania przepisów dot. ODO - część II

1.   Fazy czynności audytowych - część II.
2.   Gromadzenie środków dowodowych.
3.   Dokumentowanie faktów kontrolnych.
4.   Sprawozdanie z przeprowadzonych czynności audytowych.

Przykładowe ćwiczenia: wskazywanie faz czynności audytowych i przyporządkowanie im wskazanych działań, badanie wybranych dokumentów pod kątem zgodności z RODO (klauzula zgody, klauzula informacyjna, upoważnienie do przetwarzania danych, wniosek o udostępnienie danych, procedura ewidencji nośników danych), wizja lokalna w pomieszczeniach służbowych, wypełnianie protokołu po audytowego

15:00

Przerwa kawowa.

15:15

Podsumowanie warsztatów

1.   Pytania
2.   Wydanie certyfikatów ukończenia warsztatów

15:45

Blok VIII: Egzamin kompetencji IOD

1.   Wprowadzenie, uwagi techniczne do egzaminu.
2.   Egzamin
      a) Część teoretyczna – test: czas 20 minut.
      b) Część praktyczna – zadania: czas 40 minut.

Prowadzący szkolenie

Jacek Siwek - Inspektor Ochrony Danych, doświadczony trener z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa systemów informatycznych, certyfikowany administrator systemów Red Hat Linux (RHCSA), specjalista w dziedzinie zarządzania projektami informatycznymi (certyfikat PRINCE2 Practitioner) oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w dziedzinach: ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo informacji, administracja oraz wdrażanie systemów informatycznych.

Robert Zgarda - Inspektor Ochrony Danych, audytor wiodący ISO/IEC 27001, szkoleniowiec, specjalista w zakresie przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, informatyk. Absolwent Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie - "Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych w administracji i biznesie". Wyróżnia go nie tylko doświadczenie zawodowe, ale także metodyczne przygotowanie do prowadzenia szkoleń. Praktyk, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie tworzenia i wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w podmiotach publicznych i prywatnych. Jego zaletą jest multidyscyplinarność, zdobyta podczas kilkuset godzin konsultacji i szkoleń prowadzonych dla przedstawicieli różnych firm i instytucji.

Zapewniamy

 • komfort zajęć – dogodna lokalizacja sal szkoleniowych, catering
 • optymalne warunki do nauki – małe grupy, jasne, wyposażone w sprzęt multimedialny sale szkoleniowe
 • Certyfikat Ukończenia Szkolenia - potwierdzający zdobyte kwalifikacje i umiejętności
 • niezbędne materiały szkoleniowe
 • wzory dokumentacji przetwarzania danych osobowych
 • dostęp do opieki poszkoleniowej

Z naszych usług skorzystali m.in.:

 • Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
 • Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademi Nauk
 • REAC Poland Sp. z o.o.
 • Starostwo Powiatowe w Krakowie
 • Bank Zachodni WBK SA
 • Jednostka Wojskowa Nr 5350 w Świętoszowie
 • Centrum Ratownictwa Gliwice
 • Cobra Europe sp. z o.o
 • Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
 • Sąd Okręgowy w Gliwicach
 • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie
 • Centrum Kongresowe Plus Sp. z o.o.
 • Walcownia Metali "DZIEDZICE" S.A.
 • Gmina Miejska Kraków
 • Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • Straż Miejska w Gliwicach
 • Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.
 • Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 • Molton Styl Sp. z o.o.
 • Armatoora S.A.
 • Urząd Miasta w Jaśle
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Katowicach
 • Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy
 • Teatr "Łaźnia Nowa" w Krakowie
 • Rettig Heating Sp. z o.o.
 • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ ANIMALS
 • Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej
 • Luvena S.A.
 • Bieszczadzki Park Narodowy