Ochrona danych osobowych


RODO w rekrutacji i zatrudnieniu

Poziom: Podstawowy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy, wymagań i praktycznych rozwiązań pozwalających na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w ramach zatrudnienia i rekrutacji do wymogów wynikających z unijnego rozporządzenia (RODO).

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów personalnych: rekruterów, specjalistów ds. kadr i płac, specjalistów ds. szkoleń.

Metodyka

 • Wykład
 • Prezentacja multimedialna
 • Dyskusja
 • case study
 • przykładowe wzorce dokumentów/li>

Zakładane efekty szkolenia

 • Zapoznanie z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz zmianami w przepisach kodeksu pracy dot. przetwarzania danych osobowych pracowników
 • Nabycie umiejętności przygotowywania podstawowych wzorów dokumentów spełniających wymagania przepisów o ochronie danych osobowych, stosowanych w toku zatrudnienia
 • Podniesienie świadomości niezbędnej dla prawidłowego zabezpieczenia przetwarzanych w działach personalnych danych osobowych

Wymagania

Brak szczególnych wymagań. Zalecana jest podstawowa znajomość przepisów dot. zatrudnienia pracowników oraz przebiegu procesów personalnych w firmie.

Pozostałe informacje

 • Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, obiad, certyfikat.
 • Każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
 • Uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów szkoleniowych oraz szablonów dokumentacji w wersji elektronicznej.
 • Po szkoleniu zapewniamy bezpłatne, 30 dniowe konsultacje poszkoleniowe.
 • Każdy kolejny uczestnik zgłoszony na szkolenie z tego samego podmiotu otrzyma 5% rabat.

Najbliższe terminy


25 czerwca 2019 r.Termin:
Warszawa, Al. Jerozolimskie 81Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 19 czerwca 2019 r. Termin rejestracji:
25 czerwca 2019 r.Termin:
Warszawa, Al. Jerozolimskie 81Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 19 czerwca 2019 r.Termin rejestracji:

Ramowy program szkolenia: RODO w rekrutacji i zatrudnieniu

10:00

Powitanie uczestników szkolenia.

10:15

Blok I:
Podstawowe informacje o ochronie danych osobowych

1.   Czym jest ochrona danych osobowych?
2.   Kogo dotyczy RODO i które dane są danymi osobowymi
3.   Administrator i Współadministrator danych osobowych, Inspektor ochrony danych - czyli kto?
4.   Kto może przetwarzać dane osobowe (wzór upoważnienia do przetwarzania danych)
5.   Powierzenie vs udostępnienie danych - inne podmioty uczestniczące w przetwarzaniu danych
6.   Podstawy legalizujące przetwarzanie danych
7.   Zasady, których należy przestrzegać
8.   Obowiązki ADO oraz IOD vs uprawnienia podmiotów danych (przykładowe wzory rejestrów)

11:30

Przerwa kawowa

11:45

Blok II:
Ochrona danych osobowych w dziale personalnym

Case study – historia zatrudnienia jednego pracownika (od rekrutacji do rozwiązania umowy)

1.   Rekrutacja zgodna z wymaganiami odo (omówienie procesu od ogłoszenia do zatrudnienia kandydata)
2.   Podstawa przetwarzania danych kandydatów do pracy
3.   Obowiązki ADO w procesie rekrutacji (przykładowa klauzula informacyjna, wzór zgody na przetwarzanie danych kandydatów)
4.   Współpraca z agencją zatrudnienia – odpowiedzialność stron

Blok III:
Przetwarzanie danych osobowych w dziale kadr i płac - administracja personalna

Omówienie zjawisk przetwarzania danych osobowych od momentu zatrudnienia do rozwiązania umowy.

1.   Podstawy przetwarzania danych pracowników (przykładowa klauzula informacyjna dla pracownika)
2.   Zasady przetwarzania danych osobowych pracowników (w tym medycyna pracy, BHP, oceny okresowe, zaświadczenia, potrącenia, dodatkowe świadczenia /benefity, ZFŚŚ, współpraca za związkami zawodowymi)
3.   Kiedy, komu i jakie dane pracownika może przekazać / udostępnić pracodawca (procesor ustawowy; zgoda pracownika)
4.   Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników – szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
5.   Archiwalna dokumentacja pracowników – jak długo możemy przetwarzać i komu udostępniać dane byłych pracowników

13:45

Przerwa obiadowa

14:30

Blok IV:
Inne formy zatrudnienia

1.   Czy dane osobowe zleceniobiorców podlegają tym samym rygorom co dane pracowników?
2.   2. Współpraca z agencją pracy tymczasowej, outsourcing pracowników, inne zjawiska

Blok V:
Prawo pracownika do prywatności

1.   Dane „służbowe”
2.   Wizerunek pracownika (przykładowa klauzula zgody)
3.   Monitoring wizyjny, monitoring poczty elektronicznej – kiedy pracodawca może prowadzić monitoring
4.   Uwaga na kradzież tożsamości

Blok VI:
Transfer danych osobowych poza Polskę

1.   Przekazywanie danych osobowych do innych państw (wewnątrz UE, państwa trzecie)
2.   Warunki jakie muszą być spełnione przy transferze danych
3.   Przekazywanie danych wewnątrz grupy kapitałowej
4.   Delegowanie pracowników – jakie dane można przekazać, czy zmienia się rola ADO?

Blok VII:
Podstawy bezpiecznego przetwarzania danych

1.   Podstawowy obowiązek administratora – szacowanie ryzyka w przetwarzaniu danych
2.   Kiedy przeprowadzamy ocenę skutków dla przetwarzania danych
3.   Zabezpieczenie danych (środki organizacyjne i techniczne) – najczęściej popełniane błędy
4.   Odpowiedzialność za naruszenia ochrony danych – nie tylko kary pieniężne
5.   Za co najsurowsze kary, czyli co zabezpieczyć w pierwszej kolejności

16:45

Podsumowanie szkolenia. Wydanie certyfikatów.Prowadzący szkolenie

Magdalena Wolańska - Specjalista w dziedzinie prawa pracy i ochrony danych osobowych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Katedry Prawa Informatycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku: Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych, pod patronatem GIODO i ABW. Audytor normy PN/ISO: 27001:2014-12 SZBI. Absolwentka Pedagogiki Specjalnej i studiów podyplomowych na SGH w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Doświadczony szkoleniowiec i manager projektów. Realizuje audyty i wdrożenia z zakresu ochrony danych osobowych dla firm z sektorów ubezpieczeń, nieruchomości, pracy tymczasowej i rekrutacji, księgowości, doradztwa finansowego, produkcji, usług i handlu.

Zapewniamy

 • komfort zajęć – dogodna lokalizacja sal szkoleniowych, catering
 • optymalne warunki do nauki – małe grupy, jasne, wyposażone w sprzęt multimedialny sale szkoleniowe
 • Certyfikat Ukończenia Szkolenia - potwierdzający zdobyte kwalifikacje i umiejętności
 • niezbędne materiały szkoleniowe
 • wzory dokumentacji przetwarzania danych osobowych
 • dostęp do opieki poszkoleniowej

Z naszych usług skorzystali m.in.:

 • Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
 • TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
 • Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 • American Heart of Poland S.A.
 • Związek Kynologiczny w Polsce Oddzial w Łodzi
 • Hispano-Suiza Polska Sp. z o.o.
 • PGL LP Nadleśnictwo Siewierz
 • Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
 • Zakład Utylizacji Odpadów w Katowicach
 • Akademia Obrony Narodowej
 • Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.
 • Centrum Ratownictwa Gliwice
 • Uniwersytet Śląski
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
 • Miasto Gorzów Wlkp. - Urząd Miasta
 • RAMB Sp. z o.o.
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
 • PZU Pomoc S.A.
 • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie
 • Neptis S.A.
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Piotr i Paweł S.A.
 • Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych "PRO FAMILIA"
 • QA Solutions Sp. z o.o.
 • Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu
 • Straż Miejska w Gliwicach
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Przyjaźń" w Krzeszowicach
 • Gmina Zawiercie
 • Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o.
 • Famur S.A.